การฝึกอบรมเพื่อเป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง

18 ก.ค. 59

การจะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งได้จะต้องผ่านการทำงานใช้ทุนครบ แล้วเข้าฝึกอบรมอย่างถูกต้องในสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยแพทยสภา ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 9 แห่ง ได้แก่

 • รพ.จุฬาลงกรณ์ รับ 5 ตำแหน่ง
 • รพ.พระมงกุฏ รับ 2 ตำแหน่ง
 • รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รับ 2 ตำแหน่ง
 • รพ.ราชวิถี รับ 1 ตำแหน่ง
 • รพ.รามาธิบดี รับ 4 ตำแหน่ง (กำลังจะเพิ่มเป็น 5 ตำแหน่ง)
 • รพ.เลิศสิน รับ 2 ตำแหน่ง
 • รพ.วชิระ รับ 1 ตำแหน่ง
 • รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น รับ 2 ตำแหน่ง
 • รพ.ศิริราช รับ 5 ตำแหน่ง

โดยมีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ควบคุมนโยบายและคุณภาพของการฝึกอบรม

รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมฯ ประจำปี 2558-2560 ได้แก่

 1. นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช - ประธาน
 2. นายแพทย์สุกิจ เมฆรักษาวนิช
 3. นายแพทย์ชัยชุมพล สุวรรณเตมีย์
 4. นายแพทย์อานนท์ ปิติเสรีย์
 5. นายแพทย์ศิรชัย จินดารักษ์
 6. นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
 7. นายแพทย์จงดี อาวเจนพงษ์
 8. นายแพทย์สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล
 9. นายแพทย์นนท์ โรจน์วชิรนนท์
 10. นายแพทย์ชาญชัย สัจจอิสริยวุฒิ
 11. นายแพทย์เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
 12. นายแพทย์สุรเวช น้ำหอม
 13. นายแพทย์จำนงค์ จิระวิชฎา
 14. แพทย์หญิงวิมล ศิริมหาราช
 15. แพทย์หญิงเล็ก กาญจนโกมุท
 16. นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์ - เลขาธิการ
 17. นายแพทย์ธารา วงศ์วิริยางกูร - ผู้ช่วยเลขาธิการ

แพทย์ประจำบ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการเสนอผลงานวิจัย ประจำปี พ.ศ.​2559

 1. แพทย์หญิงกานดา เชษฐสมบัติ - โรงพยาบาลรามาธิบดี
 2. แพทย์หญิงกันยาภา ฤกษ์งาม - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 3. นายแพทย์ถาวรชัย หาญศิลป์พงศ์ - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แพทย์ประจำบ้านที่สอบได้วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559

 1. นายแพทย์อัครรัช วงษ์จิราษฏร์
 2. นายแพทย์ศิวัตม์ ล้วนรักษา
 3. นายแพทย์เศวต หวังธรรมมั่ง
 4. แพทย์หญิงกษมา นิลประภา
 5. นายแพทย์ป่าน ขัมภลิขิต
 6. นายแพทย์ฐิรภัทร นานาศิลป์
 7. นายแพทย์ณัชชา ยอดระบำ
 8. นายแพทย์กานต์ เอื้ออังคณากุล
 9. นายแพทย์ชิดพงศ์ ศิริทองถาวร
 10. นายแพทย์คชา อริยะธุกันต์
 11. แพทย์หญิงวิชชุดา ลิมปอังคนันต์
 12. แพทย์หญิงภัทรียา เตจ๊ะวันดี
 13. นายแพทย์ถาวรชัย หาญศิลป์พงศ์
 14. นายแพทย์อานิก อุษณกรกุล
 15. แพทย์หญิงกานดา เชษฐสมบัติ
 16. แพทย์หญิงกันยาภา ฤกษ์งาม