การฝึกอบรมเพื่อเป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง

14 ก.ค. 61

การจะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งได้จะต้องผ่านการทำงานใช้ทุนครบ แล้วเข้าฝึกอบรมอย่างถูกต้องในสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยแพทยสภา ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 10 แห่ง ได้แก่

 1. รพ.ศรีนครินทร์ รับ 2 ตำแหน่ง
 2. รพ.จุฬาลงกรณ์ รับ 5 ตำแหน่ง
 3. รพ.พระมงกุฏ รับ 2 ตำแหน่ง
 4. รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รับ 2 ตำแหน่ง
 5. รพ.ราชวิถี รับ 2 ตำแหน่ง
 6. รพ.รามาธิบดี รับ 4 ตำแหน่ง (กำลังจะเพิ่มเป็น 5 ตำแหน่ง)
 7. รพ.เลิศสิน รับ 2 ตำแหน่ง
 8. รพ.วชิระ รับ 2 ตำแหน่ง
 9. รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น รับ 2 ตำแหน่ง
 10. รพ.ศิริราช รับ 5 ตำแหน่ง

โดยมีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ควบคุมนโยบายและคุณภาพของการฝึกอบรม

รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประจำปี 2558-2560 ได้แก่

 1. นายแพทย์ศิรชัย จินดารักษ์ - ประธาน
 2. นายแพทย์ชัยชุมพล สุวรรณเตมีย์
 3. นายแพทย์อานนท์ ปิติเสรีย์
 4. นายแพทย์จงดี อาวเจนพงษ์
 5. แพทย์หญิงเล็ก กาญจนโกมุท
 6. นายแพทย์พรเทพ สิริมหาไชยกุล
 7. นายแพทย์สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล
 8. นายแพทย์เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
 9. นายแพทย์พลากร สุรกุลประภา
 10. แพทย์หญิงวิมล ศิริมหาราช
 11. นายแพทย์โอภาส พิณไชย
 12. นายแพทย์นนท์ โรจน์วชิรนนท์
 13. นายแพทย์กิดากร กิระนันทวัฒน์
 14. นายแพทย์ชาญชัย สัจจอิสริยวุฒิ
 15. นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์ - เลขาธิการ

แพทย์ประจำบ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการเสนอผลงานวิจัย ประจำปี พ.ศ.​2559

 1. แพทย์หญิงกานดา เชษฐสมบัติ - โรงพยาบาลรามาธิบดี
 2. แพทย์หญิงกันยาภา ฤกษ์งาม - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 3. นายแพทย์ถาวรชัย หาญศิลป์พงศ์ - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แพทย์ประจำบ้านที่สอบได้วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559

 1. นายแพทย์อัครรัช วงษ์จิราษฏร์
 2. นายแพทย์ศิวัตม์ ล้วนรักษา
 3. นายแพทย์เศวต หวังธรรมมั่ง
 4. แพทย์หญิงกษมา นิลประภา
 5. นายแพทย์ป่าน ขัมภลิขิต
 6. นายแพทย์ฐิรภัทร นานาศิลป์
 7. นายแพทย์ณัชชา ยอดระบำ
 8. นายแพทย์กานต์ เอื้ออังคณากุล
 9. นายแพทย์ชิดพงศ์ ศิริทองถาวร
 10. นายแพทย์คชา อริยะธุกันต์
 11. แพทย์หญิงวิชชุดา ลิมปอังคนันต์
 12. แพทย์หญิงภัทรียา เตจ๊ะวันดี
 13. นายแพทย์ถาวรชัย หาญศิลป์พงศ์
 14. นายแพทย์อานิก อุษณกรกุล
 15. แพทย์หญิงกานดา เชษฐสมบัติ
 16. แพทย์หญิงกันยาภา ฤกษ์งาม