รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

5 ส.ค.​2558

รพ.จุฬาลงกรณ์

ปีที่ 1

นายแพทย์จตุพร ซื่อสัตย์
นายแพทย์ณัฐวัฒน์ ถิระเจริญพงศ์
นายแพทย์พีรยะ ​กนกศิลป์
นายแพทย์วีรกานต์ ​สถิตนิรามัย

ปีที่ 2

นายแพทย์เกริกวิชย์ ​วิสิฐสกุลชัย
แพทย์หญิงศรินทร ​ธำรงดุลภาค
แพทย์หญิงอรวรรณ ​โกสุมศุภมาลา

ปีที่ 3

แพทย์หญิงชวนิตา แพร่ศรีสกุล
นายแพทย์สหทัศ เหตานุรักษ์
แพทย์หญิงธันยนันท์ พานิช
นายแพทย์พลวัฒน์ ตระกูลเงินไทย
ยายแพทย์ณพงษ์ เบศรภิญโญวงศ์

ปีที่ 4

แพทย์หญิงภัทร์วิรา ขอบคุณ
นายแพทย์ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
แพทย์หญิงณวิภา ดุสิตานนท์
นายแพทย์วรวรรธน์ แก้ววิเชียร

ปีที่ 5

นายแพทย์กานต์ เอื้ออังคณากุล
แพทย์หญิงกันยาภา ฤกษ์งาม
นายแพทย์ถาวรชัย หาญศิลป์พงศ์
แพทย์หญิงกษมา นิลประภา

รพ.พระมงกุฎเกล้า

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

ปีที่ 1

แพทย์หญิงณิชมน เกื้อวัชรวงศ์
นายแพทย์พินัย จิรฐิติวงศ์

ปีที่ 2

แพทย์หญิงสุมิตรา จันทร์เพ็ง
แพทย์หญิงจิรกานต์ เจริญวิชา

ปีที่ 3

แพทย์หญิงวิภาวี กันปวน
แพทย์หญิงนับดาว จงไพโรจน์โฆษิต

ปีที่ 4

นายแพทย์นรินทร์ ศิริ
นายแพทย์อานนท์ วิทยานุกูลลักษณ์

ปีที่ 5

นายแพทย์คชา อริยะธุกันต์
แพทย์หญิงภัทริยา เตจ๊ะวันดี

รพ.ราชวิถี

ปีที่ 1

นายแพทย์ศุภชัย เต็งประวัติ

ปีที่ 3

แพทย์หญิงจรัลภา สัมฤทธิ์วิลาส

รพ.รามาธิบดี

ปีที่ 1

นายแพทย์เจษฎา ลิ่มภัทรวงศ์
นายแพทย์วสันต์ เจนธนากุล
แพทย์หญิงบงกชรัตน์ สิทธาธนากร
นายแพทย์ศุภฤกษ์ เลาหพิทักษ์วร

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

พญ.ขวัญชนก อังศุภโชติ
นพ.ชัยภักดิ์ สิทธิเนตรสกุล
นพ.ฐิติ ตันติธรรม

ปีที่ 5

พญ.ชุติมา อัศวอารี
พญ.กานดา เชษฐสมบัติ
พญ.วิชชุดา ลิมปิอังคนันต์

รพ.เลิดสิน

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

รพ.ศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

ปีที่ 1

แพทย์หญิงณัฐาพร ปิยะสาธุกิจ

ปีที่ 2

นายแพทย์ธเนศ ธนสารวิมล
แพทย์หญิงพรนภัส สุขประเสริฐ

รพ.ศิริราช

ปีที่ 1

แพทย์หญิงวิลาสินี อุดคำเที่ยง
แพทย์หญิงปิยนุช เวศานนทเวช
นายแพทย์ศรัณยู สุวรรสะอาด
แพทย์หญิงจียิน วรวิทธิ์เวท
แพทย์หญิงวรพิชชา ตรงกมลธรรม

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

นายแพทย์ณัฐวุฒิ อัครานุชาต
แพทย์หญิง พิตะวัน ราชตา
แพทย์หญิงวนันยา โพธิ์ชัย
แพทย์หญิงวรางคณา ตันอารีย์
นายแพทย์สรุจ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ปีที่ 5

นายแพทย์ณัฐชชา ยอดระบำ
นายแพทย์ป่าน ขัมภลิขิต
นายแพทย์เศวต หวังธรรมมั่ง
นายแพทย์ชิตพงษ์ ศิริทองถาวร
นายแพทย์อัครรัช วงษ์จิราษฏร์