คณะกรรมการบริหารสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

การดำเนินงานของสมาคมฯกระทำการโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งเป็นไปตามธรรมนูญของสมาคมฯที่จดได้จดทะเบียนไว้ถูกต้องตามกฏหมาย โดยจะประกอบไปด้วยกรรมการที่ได้จากการเลือกตั้งโดยสมาชิก และกรรมการที่ได้จากการแต่งตั้งโดยนายกสมาคมฯ มาร่วมกันทำงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จะต้องเป็นบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ มีตำแหน่งอำนาจและหน้าที่ต่างๆ เช่น นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน บรรณารักษ์ ซึ่งมีวาระ 2 ปี โดยคณะกรรมการบริหารที่หน้าที่จะต้องบริหารกิจการของสมาคมฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสมาคมฯ

การขาดตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร เป็นไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ คือ การออกตามวาระ การตาย ลาออก เป็นบุคคลไร้ความสามารถโดยคำสั่งศาล

คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารในอดีต

กรรมการบริหารสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

Executivel Committee